produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
13 06.2017
Artykuł
13.06.17

Jednolity patent europejski – o czym powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?

przez Łukasz Dutkowski

Pomimo że Polska, podobnie jak Hiszpania oraz Chorwacja, ostatecznie nie przystąpiła do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, a tym samym zrezygnowała z wprowadzenia na jej terytorium jednolitego patentu europejskiego, nie można zapominać, że może on wywrzeć wpływ na działalność polskich przedsiębiorców.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
02 06.2017
Artykuł
02.06.17

Projekty racjonalizatorskie oraz ich użyteczność na tle pozostałych projektów wynalazczych

przez Łukasz Dutkowski

Od początku funkcjonowania projektów racjonalizatorskich w Prawie własności przemysłowej, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo, poświęcają im bardzo niewiele uwagi. Z uwagi na to, warto zastanowić się nad ich istotą, sensem udzielania im ochrony prawnej, a także korzyściami, które mogą płynąć z ich urzeczywistniania.Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
26 05.2017
Artykuł
26.05.17

Trybunał Sprawiedliwości UE o usprawiedliwionym celu przetwarzania danych

przez Małgorzata Kurowska

4.05.2017 r. zapadł interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-13/16), odnoszący się do przesłanek legalnego przetwarzania danych osobowych na podstawie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych („Dyrektywa”). Czytaj więcej

Branża:

Dane osobowe
Artykuł
17 05.2017
Artykuł
17.05.17

Nie tylko linkowanie może być niedozwolonym publicznym udostępnianiem utworu. Może być nim też sama sprzedaż odtwarzacza

przez Magdalena Rosa

Orzeczenia TSUE odnoszące się do naruszeń praw autorskich w Internecie coraz bardziej zaskakują. Z jednego z najnowszych wyroków wynika, że sprzedaż odtwarzacza multimedialnego, który posiada wtyczki zawierające hiperłącza do ogólnodostępnych stron internetowych udostępniających utwory, jest „publicznym udostępnianiem” w rozumieniu prawa UE, o ile utwory te znalazły się w Internecie bez zgody ich autorów (wyrok TSUE z 26.04.2017 r., C-527/15).Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
28 04.2017
Artykuł
28.04.17

Sprawy TVCatchup ciąg dalszy

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku z dnia 1 marca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał okazję po raz kolejny wypowiedzieć się w przedmiocie interpretacji przepisów dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym („Dyrektywa 2001/29/WE”). Sposobność ta pojawiła się w toku analizowanego już wcześniej przez Trybunał sporu pomiędzy komercyjnymi nadawcami telewizyjnymi a spółką TVCatchup, świadczącą swoim klientom usługę umożliwiającą odbiór „na żywo” w Internecie niekodowanych przekazów telewizyjnych wspomnianych nadawców. Powyższe działania spółki TVCatchup doprowadziły do wniesienia przeciwko niej pozwu, w którym nadawcy zarzucili naruszanie przysługujących im praw wyłącznych poprzez publiczne udostępnianie chronionych treści.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Media&Marketing
Artykuł
19 04.2017
Artykuł
19.04.17

Kiedy ustalenia twórcy z wydawnictwem co do oznaczenia jego autorstwa są wiążące?

przez Monika Ratajczak

W obecnych realiach, twórcy (autorzy) książek nie są w stanie samodzielnie opublikować książki, zwracają się zatem w tym celu do wydawnictw. Na tle umów zawieranych z wydawnictwami pojawia się szereg różnego rodzaju problemów, w tym jak daleko sięga ochrona osobistych praw autorskich takich twórców, czy skuteczne są ustalenia poczynione przez twórcę z wydawnictwem co do sposobu w jaki będzie on oznaczany jako autor, czy twórca może domagać się podwyższenia wynagrodzenia w przypadku gdy książka osiągnęła niespodziewany przez obie strony sukces. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy książka jest dziełem dwóch lub więcej współautorów. Powyższe problemy, na gruncie książki „współautorskiej”, rozpatrywane były przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2016 r. (sygn. akt. I ACa 1432/15), który został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
12 04.2017
Artykuł
12.04.17

Czy reklama porównująca ceny w sklepach różnej wielkości jest niedozwolona?

przez Magdalena Rosa

Reklama porównawcza polega na przedstawieniu towaru lub usługi na tle produktów oferowanych przez konkurentów . Co do zasady reklama porównawcza nie jest działaniem niedozwolonym, jednak w pewnych przypadkach może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji – aby tak nie było powinna ona spełniać warunki określone w ustawodawstwie unijnym, jak i krajowym, w tym przesłanki określone w Dyrektywie 2006/114/WE , której to postanowienia powinny być implementowane do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
03 04.2017
Artykuł
03.04.17

TSUE: odbiornik telewizyjny w pokoju hotelowym nie przesądza o publicznym udostępnianiu nadań programów telewizyjnych za opłatą

przez Julia Lewandowska

Wynajęcie pokoju hotelowego obejmuje nie tylko korzystanie z oferowanych przez hotel usług noclegowych, ale także z funkcji dodatkowych, takich jak hotelowa kuchnia czy łazienka, jak również umiejscowiony w pokoju odbiornik telewizyjny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 lutego 2017 r. wypowiedział się co do kwestii, czy programy telewizyjne oglądane za pomocą odbiornika hotelowego mogą być uznane za udostępnione publicznie w miejscach publicznie dostępnych za opłatą.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.