produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
17 03.2017
Artykuł
17.03.17

Opłaty reprograficzne uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania nie podlegają podatkowi VAT

przez Michał Wojtkowiak

W działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub imporcie tzw. czystych nośników (np. pustych płyt CD czy DVD) oraz urządzeń służących do kopiowania utworów (np. magnetofonów, kserokopiarek lub innych podobnych urządzeń), jak również w działalności polegającej na zwielokrotnianiu na rzecz podmiotów trzecich utworów na takich nośnikach (np. w działalności punktów kserograficznych), istotnym z punktu widzenia przedsiębiorcy zagadnieniem jest obowiązek uiszczania na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) odpowiednich opłat z tego tytułu, uzależnionych od wysokości osiąganych wpływów.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
10 03.2017
Artykuł
10.03.17

„Autorski” pomysł na produkt lub „autorska” koncepcja usługi vs. prawo autorskie

przez M. Michalska, J. Matczuk

W ramach każdego rodzaju działalności gospodarczej powstają pomysły, koncepcje, idee dotyczące bardzo różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Może to być pomysł pracownika na kampanię reklamową czy też koncepcja agencji reklamowej na nowe opakowanie produktu sprzedawanego przez przedsiębiorcę lub pomysł nowej gry komputerowej. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
17 02.2017
Artykuł
17.02.17

Czy umowa o wykonanie koncertu może być uznana za umowę o dzieło? Czy zamawiający powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

przez Michał Wojtkowiak

W działalności polegającej na organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty czy przedstawienia, kluczowym elementem z punktu widzenia organizatora jest odpowiednie ukształtowanie umów zawieranych z artystami biorącymi udział w wydarzeniu. Podmiot taki przygotowując rzeczone umowy bierze zatem pod uwagę szereg istotnych z jego punktu widzenia okoliczności, takich jak konieczność zapewnienia sobie odpowiednich uprawnień do korzystania z praw własności intelektualnej oraz zabezpieczenie swoich interesów na wypadek niedyspozycji artysty. Jedną z takich okoliczności jest również rozmiar ciężarów publicznoprawnych, w tym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podmiot taki jako ich płatnik będzie musiał uiścić. Ciężary te w sposób oczywisty wpływają na rozmiar kosztów organizacji wydarzenia, a pośrednio również na wynagrodzenia samych artystów. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
05 02.2017
Artykuł
05.02.17

TSUE: użyczanie e-booków na tych samych zasadach co użyczanie książek papierowych

przez Julia Lewandowska

Wraz z rozwojem technologii rośnie liczba użytkowników korzystających z elektronicznych wersji książek. Zainteresowanie taką formą czytelnictwa skutkuje pojawieniem się możliwości wypożyczania e-booków w bibliotekach, obok książek w wersji tradycyjnej, papierowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 10 listopada 2016 r. w związku z dynamicznym rozwojem nowej technologii wypowiedział się w sprawie uiszczania opłat za użyczanie książek cyfrowych.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
23 01.2017
Artykuł
23.01.17

Linkowanie a prawo autorskie

przez J.Matczuk, M. Michalska

Stosowanie tzw. linków, deep linków i framingu jest dziś w internecie powszechną praktyką. Wykorzystuje się je zarówno w celach prywatnych (np. umieszczanie linku w ramach prywatnego konta na portalu Facebook), jak i biznesowych, zarobkowych (np. w celu promocji lub reklamy). Jeżeli link przekierowuje użytkownika do zasobów internetu stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego, to osoba zamieszczająca taki link może wkraczać w monopol prawnoautorski (wyłączne prawo do udostępniania utworu). Nic dziwnego, że pytania o legalność takich działań z punktu widzenia ochrony prawnoautorskiej pojawiają się coraz częściej.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
13 01.2017
Artykuł
13.01.17

Międzynarodowy „handel” oprogramowaniem – czy jest on objęty Konwencją wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

przez Monika Ratajczak

Przedsiębiorcy coraz częściej zawierają umowy dotyczące oprogramowania (ang. software) w stosunkach międzynarodowych. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy siedziba obu przedsiębiorców (np. kupującego i sprzedawcy, czy licencjobiorcy i licencjodawcy) znajduje się w rożnych państwach. Jednocześnie często umowy takie – z inicjatywy dystrybutora oprogramowania (a zwłaszcza takich podmiotów jak Microsoft, czy Apple) - zawierają wyraźne wyłącznie zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG) z dn. 11.04.1980 r. (zwaną Konwencją wiedeńską) dla takiej umowy. Powyższe mogłoby stanowić pewną wskazówkę, iż dystrybutorzy oprogramowania, również udostępnianego on-line, przewidują możliwość, iż w przypadku sporu sądowego, sąd państwa jednej ze stron (w przypadku gdy jest to państwo, w którym stosuje się Konwencję – patrz. szerzej niżej) może uznać, iż Konwencja znajdzie zastosowanie, mimo iż reguluje ona „na pierzy rzut okna” wyłącznie sprzedaż „towarów”. Mając na uwadze dość korzystne uregulowania Konwencji dla kupującego, nie dziwi zatem, iż dystrybutorzy oprogramowania posiadający silną pozycję rynkową dążą do tego, aby uniknąć takiej sytuacji.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
09 01.2017
Artykuł
09.01.17

TSUE ponownie zabiera głos w sprawie importu równoległego produktów leczniczych

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku w sprawie C-297/15 Ferring Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) miał okazję ponownie odnieść się do problematyki wyczerpania prawa do znaku towarowego oraz związanego z nią zagadnienia tzw. importu równoległego. Mówiąc o imporcie równoległym, mamy na myśli np. sytuację, w której producent towaru X, opatrzonego określonym znakiem towarowym, wprowadza go do obrotu na terenie jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a inny podmiot Y nabywa go w jednym z ww. państw w celu jego dalszej odsprzedaży w drugim z nich. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.