produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
28 04.2016
Artykuł
28.04.2016

O legalnym „linkowaniu” nielegalnych treści

przez Małgorzata Kurowska

Pomimo, że Trybunał Sprawiedliwości UE wydał już kilka rozstrzygnięć, dotyczących aspektów prawnoautorskich występujących w sytuacji zamieszczania w Internecie hiperłączy i odsyłaczy do określonych utworów, to należy oczekiwać niebawem kolejnego wyroku na tym obszarze. Przed TSUE toczy się bowiem postępowanie z w trybie prejudycjalnym, z wniosku niderlandzkiego sądu najwyższego (C-160/15).

Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
21 03.2016
Artykuł
21.03.2016

Publiczne hotspoty – kto odpowiada za naruszenia?

przez Małgorzata Kurowska

Hotspoty stały się codziennym elementem krajobrazu – dostęp do bezprzewodowego Internetu zapewniają hotele, biblioteki, kawiarnie i lotniska. W świetle obowiązujących przepisów – zarówno polskich jak i unijnych – niejasny pozostaje jednak status podmiotów świadczących tego rodzaju usługi na zasadzie akcesoryjnej w stosunku do podstawowej działalności, a w konsekwencji także zakres ich odpowiedzialności za naruszenia prawa, jakich dopuszczają się w sieci użytkownicy Internetu.

Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
26 03.2015
Artykuł
26.03.2015

Sprawa ACI Adam czyli TSUE o użytku prywatnym

przez dr hab. Rafał Sikorski

Wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w związku ze sporem pomiędzy spółką ACI Adam oraz kilkunastoma innymi producentami lub importerami czystych nośników służących do zwielokrotniania utworów a Stichting de Thuiskopie – fundacją pobierającą opłaty od producentów lub importerów nośników służących do zwielokrotniania utworów – oraz SONT – fundacją ustalającą wysokość wskazanych powyżej opłat.

Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
19 11.2014
Artykuł
19.11.2014

Patenty istotne dla stosowania standardów (standard essential patents)

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zjawisko standaryzacji jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w sektorze ICT (Internet and Communications Technology). O wartości technologii decyduje m.in. ilość jej użytkowników, gdyż w sektorze ICT bardzo silne są efekty sieciowe. Standaryzacja jest tu zatem procesem naturalnym i niezbędnym. Współcześnie standardy technologiczne wypracowywane są najczęściej w ramach organizacji standaryzacyjnych, a w procesach wyłaniania takich standardów uczestniczą przedsiębiorcy. Większość standardów jest złożona z szeregu rozwiązań, z których bardzo wiele chronionych jest prawami własności intelektualnej. Z tego powodu możliwość stosowania standardów uzależniona będzie od uzyskania praw do korzystania z rozwiązań chronionych patentami.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
13 11.2014
Artykuł
13.11.2014

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 5) – zakończenie stosunku licencji

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zakończenie stosunku licencyjnego może nastąpić wskutek wystąpienia takich zdarzeń prawnych, jak: upływ czasu, na jaki umowa została zawarta, złożenie przez jedną ze stron umowy licencyjnej oświadczenia o jej wypowiedzeniu, skorzystanie z ustawowego lub umownego prawa odstąpienia, zapłata odstępnego, ziszczenie się warunku rozwiązującego, orzeczenie sądu rozwiązujące umowę na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków czy wreszcie zawarcie stosownej umowy rozwiązującej umowę licencyjną.

Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

IT&SOFTWARE

Obsługa wdrożeń informatycznych

Umowy

Reprezentacja w sporach

Audyt IP