produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
14 02.2019
Artykuł
14.02.2019

Osiągnięto porozumienie w przedmiocie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

przez Michał Wojtkowiak

W dniu 13 lutego 2019 roku, po długotrwałych dyskusjach pomiędzy krajami członkowskimi UE, Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską, osiągnięte zostało porozumienie w przedmiocie nowego brzmienia Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (procedura 2016/0280 COD). Przygotowywany projekt dyrektywy od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji, wprowadzając dyskusyjne rozwiązania, mające w założeniu zmierzać do rozszerzenia […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
06 02.2019
Artykuł
06.02.2019

Dlaczego McDonald’s traci znak towarowy „Big Mac”?

przez Monika Ratajczak

Czy McDonald’s używał znaku słownego „Big Mac” przez 5 kolejnych lat? Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) powziął co do tego wątpliwości i w decyzji z 11 stycznia br. stwierdził wygaśnięcie unijnego znaku słownego „Big Mac”. Postępowanie to toczyło się z wniosku spółki Supermac’s Ltd. – irlandzkiego konkurenta McDonald’s. Zgodnie z art. 58(1) rozporządzenia […]

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
14 09.2018
Artykuł
14.09.2018

Projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym przyjęty przez Parlament Europejski

przez Piotr Ruchała

W ubiegłą środę Parlament Europejski przegłosował w pierwszym czytaniu przyjęcie z poprawkami budzącego od dłuższego czasu kontrowersje projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt jest jednym z elementów realizowanej przez Komisję Europejską strategii jednolitego rynku cyfrowego (digital single market). Atmosfera wokół projektu jest bardzo napięta, a w Internecie pojawiają się liczne głosy nazywające projektowaną dyrektywę „ACTA 2”. Warto zatem przyjrzeć się szczegółom tego aktu prawnego.

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
10 08.2017
Artykuł
10.08.2017

Oznaczenie pochodzenia geograficznego w prawie UE – czy „la Milla de Oro” może być znakiem towarowym?

przez Julia Lewandowska

Unijne przepisy harmonizujące ochronę znaków towarowych jasno wskazują na podstawy odmowy rejestracji znaku lub stwierdzenia jej nieważności. Do takich podstaw zalicza się między innymi brak odróżniającego charakteru, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a także możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Jako znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane również (a jeśli zostaną – może to stanowić podstawę do unieważnienia takiej rejestracji) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. W jednym ze swoich najnowszych wyroków Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią interpretacji pojęcia „oznaczenia pochodzenia geograficznego”.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
26 07.2017
Artykuł
26.07.2017

Ograniczenie geo-blockingu w Unii Europejskiej – czyli wakacje z Netflix

przez Łukasz Dutkowski

W obrębie Unii Europejskiej wciąż dają się zaobserwować odstępstwa od swobód przepływu osób, usług, pracy i kapitału. Z całą pewnością należy do nich tzw. geo-blocking, który zostanie częściowo zniesiony z dniem 20 marca 2018 roku, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
28 04.2017
Artykuł
28.04.2017

Sprawy TVCatchup ciąg dalszy

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno wyroku z dnia 1 marca 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał okazję po raz kolejny wypowiedzieć się w przedmiocie interpretacji przepisów dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym („Dyrektywa 2001/29/WE”). Sposobność ta pojawiła się w toku analizowanego już wcześniej przez Trybunał sporu pomiędzy komercyjnymi nadawcami telewizyjnymi a spółką TVCatchup, świadczącą swoim klientom usługę umożliwiającą odbiór „na żywo” w Internecie niekodowanych przekazów telewizyjnych wspomnianych nadawców. Powyższe działania spółki TVCatchup doprowadziły do wniesienia przeciwko niej pozwu, w którym nadawcy zarzucili naruszanie przysługujących im praw wyłącznych poprzez publiczne udostępnianie chronionych treści.

Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
19 04.2017
Artykuł
19.04.2017

Kiedy ustalenia twórcy z wydawnictwem co do oznaczenia jego autorstwa są wiążące?

przez Monika Ratajczak

W obecnych realiach, twórcy (autorzy) książek nie są w stanie samodzielnie opublikować książki, zwracają się zatem w tym celu do wydawnictw. Na tle umów zawieranych z wydawnictwami pojawia się szereg różnego rodzaju problemów, w tym jak daleko sięga ochrona osobistych praw autorskich takich twórców, czy skuteczne są ustalenia poczynione przez twórcę z wydawnictwem co do sposobu w jaki będzie on oznaczany jako autor, czy twórca może domagać się podwyższenia wynagrodzenia w przypadku gdy książka osiągnęła niespodziewany przez obie strony sukces. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy książka jest dziełem dwóch lub więcej współautorów. Powyższe problemy, na gruncie książki „współautorskiej”, rozpatrywane były przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2016 r. (sygn. akt. I ACa 1432/15), który został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego.

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
12 04.2017
Artykuł
12.04.2017

Czy reklama porównująca ceny w sklepach różnej wielkości jest niedozwolona?

przez Magdalena Rosa

Reklama porównawcza polega na przedstawieniu towaru lub usługi na tle produktów oferowanych przez konkurentów . Co do zasady reklama porównawcza nie jest działaniem niedozwolonym, jednak w pewnych przypadkach może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji – aby tak nie było powinna ona spełniać warunki określone w ustawodawstwie unijnym, jak i krajowym, w tym przesłanki określone w Dyrektywie 2006/114/WE , której to postanowienia powinny być implementowane do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich.

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Media&Marketing

Merchandising

Oznaczenia i Reklama Produktów

Umowy

Reprezentacja w sporach