produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
27 06.2014
Artykuł
27.06.2014

Korzyści i zagrożenia związane z ustanawianiem standardów patentowych

przez dr hab. Rafał Sikorski

Standaryzacja ma szereg bardzo pozytywnych skutków. Przede wszystkim umożliwia osiągnięcie współdziałania produktów wytwarzanych przez różnych producentów. Na rynkach, na których występują silne efekty sieciowe, im większa jest liczba użytkowników danej technologii, tym większą wartość dana technologia przedstawia dla jej użytkowników. Standaryzacja może przyczyniać się do powstania nowych rynków, bez niej nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie takich rynków jak na przykład rynek telefonii komórkowej.

Nie można jednak również zapominać o zagrożeniach, jakie towarzyszą standaryzacji. Standaryzacja zwykle wiążę się ze współpracą podmiotów będących jednocześnie konkurentami na rynku, w szczególności konkurentami na rynku produktowym. Współpraca konkurentów może skutkować podejmowaniem działań prowadzących do ograniczenia konkurencji pomiędzy tymi podmiotami. Po drugie, w toku wyboru standardu istnieje ryzyko wyboru technologii, która wcale nie musi być technologią najlepszą. Standaryzacja może zamykać dostęp do rynku dysponentom innych, także lepszych technologii.

Warto też pamiętam o tym, że wybór standardu, na który składają się rozwiązania chronione patentami, nie wystarczy dla zapewnienia swobodnego rozpowszechniania technologii. Zwykle musi dopiero powstać stosowny zasób patentowy, w którym będą zgromadzone rozwiązania chronione patentami, tak by możliwe było ich wspólne udostępnianie na podstawie jednej umowy licencyjnej upoważniającej do korzystania z wszystkich istotnych dla stosowania standardu rozwiązań. Dysponenci patentów mogą zatem manipulować procesem wyboru standardu tak by wybrany standard objął rozwiązania chronione patentami, których są dysponentami.

Wskazane powyżej ryzyka związane z wyborem standardu, na które składają się rozwiązania chronione patentami, wynikają po części z faktu, że poszczególni dysponenci patentów biorących udział w procesie standaryzacji często mają rozbieżne interesy.

Wydaje się, że w globalnej gospodarce jesteśmy skazani na standaryzację. Wydaje się również, że standardy będą wykorzystywać rozwiązania chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności patentami. Nieuniknione są zatem również ryzyka wskazane powyżej.

Branża:

Innowacyjność

Powrót

Komentarze (0)14 + 6 =