produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
27 06.2016
Artykuł
27.06.16

Nie drażnij kibica!

przez Małgorzata Kurowska

Turniej EURO emocjonuje każdego – zwłaszcza, gdy obraz w telewizorze się zacina, a u sąsiadów słychać już gromkie okrzyki radości lub jęki zawodu. A gdy dodatkowo z okazji mistrzostw nabyło się pakiet telewizyjny, gniew jest jeszcze większy.

Szereg skarg na spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz Telewizja Polsat sp. z o.o wpłynęło do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKIK”)od rozpoczęcia turnieju we Francji. Konsumenci informują o złej jakości obrazu – zwłaszcza przy korzystaniu z telewizji internetowej IPLA, dostarczanej przez Cyfrowy Polsat, a także na brak jakichkolwiek skutków zgłaszanych reklamacji. Pozostałe zarzuty dotyczą także wprowadzania konsumentów w błąd odnośnie do rzeczywistego zakresu oferty Cyfrowego Polsatu oraz zasad kalkulowania opłat przy sprzedaży praw do publicznego odtwarzania meczów.

Należy przypomnieć, że każdy może zgłosić do Prezesa UOKIK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszania zbiorowych interesów konsumentów (art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) lub zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających konkurencję (art. 86 ust. 1 tej ustawy). Zawiadomienie takie powinno być zgłoszone na piśmie i może być przesłanie faksem, pocztą lub złożenie na biurze podawczym UOKiK. Zawiadomienie jest zwolnione z jakichkolwiek opłat. W praktyce oznacza to, że każdy konsument jest uprawniony do złożenia zawiadomienia w przypadku gdy uzna, że jego prawa zostały naruszone: zwłaszcza gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się z umowy, spełnia świadczenie w sposób nienależyty lub narzuca konsumentowi niekorzystne i nieuzasadnione warunki umów. Prezes UOKIK nie jest jednak zobowiązany do uwzględnienia zawiadomienia konsumenta. Może również, przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego, zażądać od przedsiębiorcy, na którego złożono skargę, udzielenia określonych informacji.

Warto mieć na uwadze, że już samo nieudzielenie informacji na żądanie Prezesa UOKIK może być surowo ukarane – kara pieniężna w tym wypadku wynosi do 50 milionów euro. Jeżeli natomiast Prezes UOKIK stwierdzi, że istotnie Telewizja Polsat lub Cyfrowy Polsat naruszyły zbiorowe interesy konsumentów lub nadużyły swej pozycji na rynku, każda ze spółek może być zobowiązana do zapłaty kary pieniężnej (do 10% obrotu osiągniętego w roku ubiegłym). Co istotne dla konsumenta, Prezes UOKIK wydając decyzję może określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w drodze rekompensaty publicznej, np. w postaci nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku zwrócenia konsumentom części lub całości poniesionych kosztów (w naszym przypadku opłat uiszczonych za dostęp do transmisji meczów). Poza aspektem finansowym, nie bez znaczenia jest także rysa na wizerunku przedsiębiorcy, ukaranego przez UOKIK, który jeszcze przed wydaniem decyzji w sprawie, uprawniony jest do publikowania informacji na temat prowadzonego postępowania, jeśli uzna, że leży to w interesie konsumentów.

Póki co – postępowanie wyjaśniające nie zostało jeszcze wszczęte, a spółki niezwłocznie przekazały Prezesowi UOKIK swoje stanowisko w sprawie.. Cóż, póki piłka w grze (a decyzja niewydana), wszystko jest możliwe…

Branża:

Media&Marketing

Powrót

Komentarze (0)
Dozwolone znaczniki: <b><i><br>