produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
10 08.2017
Artykuł
10.08.17

Oznaczenie pochodzenia geograficznego w prawie UE – czy „la Milla de Oro” może być znakiem towarowym?

przez Julia Lewandowska

Unijne przepisy harmonizujące ochronę znaków towarowych jasno wskazują na podstawy odmowy rejestracji znaku lub stwierdzenia jej nieważności. Do takich podstaw zalicza się między innymi brak odróżniającego charakteru, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a także możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Jako znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane również (a jeśli zostaną – może to stanowić podstawę do unieważnienia takiej rejestracji) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. W jednym ze swoich najnowszych wyroków Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią interpretacji pojęcia „oznaczenia pochodzenia geograficznego”.

Wspomniany wyrok wydany został dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie C-139/16 [1], w której w charakterze skarżących występowali uprawnieni do hiszpańskiego znaku towarowego „la Milla de Oro”, używanego do oznaczania win. Skarżący wytoczyli powództwo przeciwko spółce Abadía Retuerta SA, która używała na swoich etykietach win oznaczenia „El Pago de la Milla de Oro”, jako argument przeciwko spółce wskazano prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów. W odpowiedzi na pozew Abadía Retuerta złożyła powództwo wzajemne, w którym wniosła o unieważnienie znaku towarowego skarżących na podstawie przepisów będących implementacją art. 3 ust. 1 lit. c dyrektywy 2008/95 [2] twierdząc, że znak ten stanowi oznaczenie pochodzenia geograficznego.

Na etapie krajowym powyższej sprawy pojawiła się potrzeba rozstrzygnięcia kwestii czy oznaczenie „la Milla de Oro” stanowi oznaczenie pochodzenia geograficznego, które nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, w związku z czym Audiencia Provincial de de Burgos (sąd okręgowy w Burgos) postanowił zwrócić się do TSUE celem wyjaśnienia spornego zagadnienia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że samo w sobie sformułowanie „la milla de oro”, stanowiące tło dla przedmiotu postępowania, jest używane w różnych kontekstach, zarówno o charakterze geograficznym jak i kulturowym. W Madrycie „la Milla de Oro” to określenie części ulicy, przy której mieszczą się sklepy z produktami luksusowych marek, jak również oznaczenie innej ulicy, przy której znajdują się najważniejsze muzea sztuki. Z kolei w innym hiszpańskim mieście, Marbelli, „la Milla de Oro” to dzielnica, w której położone są luksusowe nieruchomości oraz restauracje wysokiej klasy. Dodatkowo, sporne oznaczenie jest także używane celem opisania produktów luksusowych, towarów wysokiej jakości, w oderwaniu od aspektu ich pochodzenia.

W celu uznania danego oznaczenia za oznaczenie pochodzenia geograficznego muszą być spełnione określone kryteria. Fakt, że dane oznaczenie można na różne sposoby powiązać z pewnym obszarem geograficznym nie przesądza o tym, że jest ono oznaczeniem pochodzenia geograficznego sprzecznym z przepisami dyrektywy, czyli składającym się z nazwy, która opisuje obszar geograficzny w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pochodzenia geograficznego towarów lub usług. W szczególności warto mieć na uwadze, iż zabronione jest rejestrowanie nazw geograficznych jako znaków towarowych jeśli oznaczają miejsca, które wykazują faktycznie w odczuciu zainteresowanych kręgów związek z kategorią rozpatrywanych towarów lub można w uzasadniony sposób przypuszczać, że w przyszłości taki związek będzie można ustanowić [3].

Powyższe okoliczności zostały uwzględnione przez Trybunał, który w wydanym przez siebie wyroku wskazał, iż oznaczenie „la Milla de Oro” nie wystarcza samo w sobie do oznaczenia konkretnego i określonego obszaru geograficznego, z którym wiązałoby się pochodzenie rozpatrywanych win [4]. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału oznaczenie, będące przedmiotem sporu, opisuje z jednej strony strefę geograficzną zmieniającą się w zależności od obszaru geograficznego, który jej towarzyszy, a z drugiej strony odnosi się do określonego poziomu jakości produktów lub usług, które zmieniają się w zależności od nazwy obszaru geograficznego, z którym kojarzy się to oznaczenie [5]. Gdyby zatem oznaczenie „la Milla de Oro” w połączeniu z nazwą miejscowości oznaczało w odczuciu zainteresowanych miejsce wykazujące związek z winami – można byłoby z dużym prawdopodobieństwem skutecznie zakwestionować zgodność takiego znaku z przepisami dyrektywy.

W związku ze stanowiskiem Trybunału zaprezentowanym w omawianej sprawie można wyciągnąć wniosek, że rejestracja znaku towarowego składającego się z określeń, które można powiązać z miejscami na mapie świata nie jest jednoznacznie niedopuszczalne. Uznanie takich określeń za oznaczenia pochodzenia geograficznego możliwe jest jednak dopiero w momencie, gdy oznaczeniu terenu towarzyszy nazwa opisująca dany obszar geograficzny w taki sposób, aby wyraźnie możliwe do zidentyfikowania było pochodzenie geograficzne rozpatrywanych produktów lub usług.

___________________________________________

[1] zob. pełną treść wyroku http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d53630fa4565ba4bec8290b30b6bdee3dd.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=192403&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=266806

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, pełna treść dyrektywy - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=PL

[3] zob. podobnie wyrok z dnia 4 maja 1999 r, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 31, 37

[4] zob. pkt. 17 wyroku TSUE z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie C-139/16 

[5] zob. pkt. 18 wyroku TSUE z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie C-139/16

Branża:

Media&Marketing Konkurencja

Powrót

Komentarze (0)
Dozwolone znaczniki: <b><i><br>

Nasza opinia

27.04.2014

Moralność w prawie patentowym

przez Anna Milkiewicz

Zdawać by się mogło, że możliwość uzyskania patentu jasno wynika z przepisów - wynalazek musi być nowy, nieoczywisty oraz użyteczny. Czy jednak pomimo jasnego brzmienia przepisów i zawartego w nich ka Czytaj Więcej