produkty

Intelektualna.pl

Polityka ochrony prywatnosci SMM LEGAL

Polityka ochrony prywatności SMM Legal

Ostatnia data aktualizacji: 25 maja 2018 r.

Wstęp

 1. KotwicaSMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: SMM Legal) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez SMM Legal. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez SMM Legal, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie realizacji praw Użytkowników stosowanych przez SMM Legal środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez SMM Legal;
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego SMM Legal świadczy usługi prawne.

II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SMM LEGAL Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-872), ul. Chłodna 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000529185, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7811902800, REGON 360050565.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Lewandowski, adres do korespondencji: ul. Litewska 3/1, 60-605 Poznań (tomasz.lewandowski@smmlegal.pl), który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w SMM Legal.

KotwicaIII. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 1. SMM Legal, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł.
 2. SMM Legal, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez prawnika SMM Legal wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 3. SMM Legal uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • wyroków skazujących i naruszeń prawa.

KotwicaIV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. SMM Legal zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. SMM Legal dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. SMM Legal zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. SMM Legal przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. SMM Legal podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. SMM Legal oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: SMM Legal, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez SMM Legal.
 2. SMM Legal prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. SMM Legal oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone przez SMM Legal dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenie usług prawnych, administrowanie nimi i informowanie o nich przez SMM Legal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika, na którego żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez niego umowy z SMM Legal lub wykonania zawartej z nim umowy;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na SMM Legal, które wynikają np. z ustawy Prawo o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • szacowanie ryzyka i udoskonalanie działalności SMM Legal (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w SMM Legal, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu SMM Legal, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami SMM Legal w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KotwicaV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. SMM Legal nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. SMM Legal może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, SMM Legal wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu SMM Legal.

KotwicaVI. Prawa Użytkowników

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez SMM Legal danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez SMM Legal danych osobowych, które jego dotyczą.
 3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez SMM Legal danych osobowych, które jego dotyczą.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób SMM Legal. W takich sytuacjach SMM Legal dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od SMM Legal ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Użytkownik z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez SMM Legal opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył SMM Legal, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SMM Legal.
 8. Realizacja powyższych praw Użytkownika może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SMM Legal danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KotwicaKotwicaKotwicaKotwicaVII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 1. SMM Legal, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.smmlegal.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. SMM Legal zachęca do zapoznania się z Polityką cookies SMM dostępną na stronie: http://smmlegal.pl/pl/polityka-prywatnosci[TL1] .
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.smmlegal.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 3. W celu monitorowania strony internetowej www.smmlegal.pl SMM Legal może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 1. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.smmlegal.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od SMM Legal np. Twitter lub LinkedIn. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. SMM Legal zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością SMM Legal ani nie podlegają jej kontroli, SMM Legal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach SMM Legal dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w SMM Legal.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

KotwicaIX. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z SMM Legal lub Inspektorem Ochrony Danych (tomasz.lewandowski@smmlegal.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób SMM Legal wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

Kotwica

[TL1]„Polityka cookies SMM” stanowi część „Polityki prywatności SMM”. Personalizacja i efektywność usług świadczonych w ramach strony www.smmlegal.pl wymaga zapisania i przechowywania informacji dotyczących sposobu korzystania ze strony przez Użytkowników. Dzieje się to przy pomocy plików tekstowych tzw. cookies. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera Użytkownika lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.smmlegal.pl. Przeglądarka internetowa Użytkownika przesyła je z powrotem do strony www.smmlegal.pl za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje go i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą pobierać informacje o Użytkowniku (o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.smmlegal.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org.  SMM Legal wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.smmlegal.pl. Informacje te SMM Legal przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. Korzystając ze strony www.smmlegal.pl Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie cookies w sposób zgodny z opisem zamieszczonym w „Polityce cookies”.

SMM Legal korzysta z usług analitycznych, by dowiedzieć się, czy przedstawiane przez nią treści są interesujące dla Użytkowników. SMM Legal może używać web beacons lub tracking pixels do liczenia odwiedzin strony www.smmlegal.pl oraz performance cookies do sprawdzania, ilu Użytkowników i z jaką częstotliwością odwiedza stronę.

Korzystając ze strony www.smmlegal.pl Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.smmlegal.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.

Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/.

Użytkownik może również zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez usługodawców SMM Legal oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami: Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html