produkty

Intelektualna.pl

Reprezentacja przed GIODO

Jakie uprawnienia ma GIODO?

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Do zadań GIODO należy m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych; wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych; zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji; prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji, a także udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji; opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych; inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych; uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. GIODO, w ramach swoich uprawnień, może prowadzić kontrole u przedsiębiorców i może w szczególności zażądać wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii oraz może przeprowadzić oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

co zyskasz dzięki temu?

kiedy warto to zrobic?

Wszystkie produkty

Audyt ochrony danych osobowych

Merchandising

Oznaczenia i Reklama Produktów

Obsługa wdrożeń informatycznych

Transfer technologii i patent pools

Strategia ochrony wzoru

Polityka Bezpieczeństwa

Wdrożenie RODO