produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
14 09.2018
Artykuł
14.09.2018

Projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym przyjęty przez Parlament Europejski

przez Piotr Ruchała

W ubiegłą środę Parlament Europejski przegłosował w pierwszym czytaniu przyjęcie z poprawkami budzącego od dłuższego czasu kontrowersje projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Projekt jest jednym z elementów realizowanej przez Komisję Europejską strategii jednolitego rynku cyfrowego (digital single market). Atmosfera wokół projektu jest bardzo napięta, a w Internecie pojawiają się liczne głosy nazywające projektowaną dyrektywę „ACTA 2”. Warto zatem przyjrzeć się szczegółom tego aktu prawnego.

Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
10 09.2018
Artykuł
10.09.2018

Urząd Zamówień Publicznych chce ułatwiać życie innowatorom

przez Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zauważają potencjał rynku badawczo-rozwojowego i chcą zachęcać do szerszego wykorzystywania narzędzi wspierania innowacji w zamówieniach publicznych. Na razie padły pierwsze deklaracje – opublikowana kilka tygodni temu Koncepcja Nowego Prawa Zamówień Publicznych przedstawia kierunkowe zmiany oczekiwane przez decydentów, między innymi w tym obszarze.

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
21 08.2018
Artykuł
21.08.2018

Bezglutenowa woda, czyli o nieuczciwym oznaczaniu żywności

przez Piotr Andrzejewski

Wprowadzenie na rynek produktu spożywczego wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących zasad przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W aktualnym stanie prawnym zakres podstawowych obowiązków nałożonych na producentów żywności co do informowania konsumentów na temat żywności – w tym poprzez etykietowanie produktów –wyznaczony jest przez prawo unijne.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
18 07.2018
Artykuł
18.07.2018

JAK POZYSKAĆ DODATKOWE ŚRODKI NA ROZWÓJ SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

przez Aleksandra Burda

2018 rok przynosi możliwość pozyskania dodatkowych środków na rozwój sektora farmaceutycznego. W ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm NCBiR ogłosiło Konkurs 3/1.2/2018 InnoNeuroPharm, który kieruje do przedsiębiorstw (samodzielnych lub w konsorcjum) zamierzających realizować swoje projekty poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
21 01.2018
Artykuł
21.01.2018

Nowelizacja przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa – z czym wiążą się projektowane zmiany?

przez Łukasz Dutkowski

Z uwagi na stale zwiększające się znaczenie innowacyjności i konkurencyjności w działalności gospodarczej, znaczenia nabiera kwestia możliwie najlepiej odpowiadającego potrzebom praktyki unormowania problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy regulujące tę materię odnaleźć można zarówno na poziomie międzynarodowym, na gruncie prawa Unii Europejskiej – w dyrektywie 2016/943, jak i w ustawach krajowych – w Polsce tajemnicę przedsiębiorstwa reguluje przede wszystkim ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ze względu na obowiązywanie tytułowej dyrektywy, konieczne staje się dostosowanie polskiego prawa krajowego do stawianych przez nią wymogów.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
19 12.2017
Artykuł
19.12.2017

Czy zarejestrowanie rzeźby jako znaku towarowego jest sprzeczne z porządkiem publicznym?

przez Julia Lewandowska

Celem znaków towarowych, zgodnie z brzmieniem przepisów wspólnotowych, jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Jako znaki towarowe rejestrowane mogą być między innymi wyrazy, zdania, obrazy, rysunki, kształty, a także sygnały dźwiękowe. Trybunał EFTA niedawno odpowiedział w swoim wyroku na pytanie, czy znakami towarowymi mogą być także dzieła sztuki.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
05 12.2017
Artykuł
05.12.2017

Czy obecność na rynku whisky Port Charlotte narusza prawa do nazw pochodzenia win „Porto” oraz „Port”?

przez Łukasz Dutkowski

Nazwy pochodzenia towarów odgrywają na rynku szczególną rolę. Ich zadaniem jest przede wszystkim indywidualizacja wyrobów pochodzących z określonego obszaru geograficznego. Dzięki nazwom pochodzenia konsumenci przypisują sygnowanym nimi towarom określone cechy związane z miejscem ich wytworzenia, co dodatkowo odróżnia je od towarów konkurencyjnych oraz wpływa korzystnie na ich pozycję na rynku. Z uwagi na wskazane funkcje nazw pochodzenia, zarówno w aktach prawa Unii Europejskiej, jak i aktach prawa krajowego, przyznaje się im szeroką ochronę.

Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.