produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
25 03.2019
Artykuł
25.03.2019

Zapachowe znaki towarowe? Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej

przez Julia Lewandowska

Dnia 16 marca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej, implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Zdecydowanie najciekawszą wprowadzoną przez nowelizację zmianą jest nowa definicja znaku towarowego, a wraz z nią zniesienie wymogu tak zwanej graficznej przedstawialności.

Do tej pory aby jakiekolwiek oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy musiało spełniać określone w artykule 120 ustawy prawo własności przemysłowej (pwp) wymagania:

  • być możliwe do przedstawienia w sposób graficzny;
  • nadawać się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Oznaczeniami, które bez wątpienia można przedstawić w sposób graficzny są wyraz, zdanie, slogan, rysunek. Wraz z postępującym rozwojem technologicznym pojawiło się jednak coraz więcej oznaczeń, które z powodzeniem mogą realizować funkcje znaku towarowego – stanowić oznaczenie pochodzenia towaru, wskazywać na pochodzenie od określonego producenta. Takimi oznaczeniami stały się na przykład dźwięki (sygnały dźwiękowe, krótkie melodie).

Dźwiękowe znaki towarowe co prawda można przedstawić w formie graficznej jednak jest to o wiele bardziej skomplikowane niż przedstawienie w takiej formie chociażby znaku towarowego słownego czy graficznego i wymaga sięgnięcia po takie sposoby jak na przykład zapis nutowy.

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 120 pwp[1] Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Takie brzmienie definicji znaku towarowego z pewnością uprości rejestrowanie dźwiękowych znaków towarowych (będą mogły być przedstawione w formie pliku mp3, możliwego do odtworzenia przez odwiedzających rejestr), a także sprawi, że możliwa będzie rejestracja znaków towarowych bardziej nowoczesnych takich jak choćby znaki zapachowe lub holograficzne (jednak dopiero w momencie, gdy dostępna będzie technologia, która umożliwi przedstawienie ich w rejestrze).

Oprócz zniesienia wymogu graficznej przedstawialności nowelizacja pwp wprowadziła także istotną zmianę (uproszczenie) procedury przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy. Dotychczas prawo to było przedłużane w drodze decyzji na wniosek uprawnionego, wraz z którym uprawniony musiał uiścić stosowną opłatę. Po nowelizacji składanie wniosku przez uprawnionego nie będzie już konieczne, wystarczy, że uiści on opłatę za dalszy okres ochrony.

Nowe przepisy nakładają także nowe obowiązki na Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z dodanymi ustępami 21 oraz 22 art. 244 urząd będzie informował uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy oraz (na wniosek) uprawnionego z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony.

 

[1] Treść ustawy z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000501

Branża:

Media&Marketing

Powrót

Komentarze (0)eight + five =