produkty

Intelektualna.pl
Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

Adwokat

Kierownik departamentu własności intelektualnej w SMM LEGAL Maciak Mataczyński. Doradza Klientom w sporach oraz transakcjach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa konkurencji. Rafał Sikorski doradzał m.in. w dużych projektach…

Kierownik departamentu własności intelektualnej w SMM LEGAL Maciak Mataczyński. Doradza Klientom w sporach oraz transakcjach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa konkurencji.

Rafał Sikorski doradzał m.in. w dużych projektach informatycznych zajmując się opracowywaniem kontraktów dotyczących eksploatacji oprogramowania komputerowego. Ponadto prowadził również negocjacje z podmiotami zarządzającymi tzw. patent pools oraz dysponentami patentów umożliwiających korzystanie ze standardów doprowadzając do zawarcia korzystnych umów licencyjnych dopasowanych do potrzeb indywidualnych Klienta. Wielokrotnie reprezentował Klientów w procesach o naruszenie praw własności przemysłowej  oraz praw autorskich.

Rafał Sikorski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w 1999 roku. W roku 2000 uzyskał tytuł LL.M in International Business Transactions na Central European Univeristy w Budapeszcie. W 2005 roku obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego. Odbył staż naukowy w Instytucie T.M.C. Assera w Hadze.

Jest autorem kilkudziesięcu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa konkurencji oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Obecnie jest współredaktorem serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

W ramach działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem związków prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk jak standaryzacja oraz działalność tzw. patent pools. Ponadto zajmuje się również problematyką określania prawa właściwego dla umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz naruszeń tychże praw.

Publikacje

FUNKCJONOWANIE ZASOBóW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Wydawnictwo C.H.Beck; Warszawa 2013

PRAWO WŁAŚCIWE DLA NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA RZYM II

w: Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, pod redakcją P. Grzegorczyka i K. Weitza; Wydawnictwo LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012

OCHRONA PRZED KONKURENCJĄ INTRA-TECHNOLOGY W UMOWACH TRANSFERU TECHNOLOGII W ŚWIETLE REGUŁ EUROPEJSKIEGO PRAWA KONKURENCJI

w: Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Tom II, (red.) K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, J. Kępiński, C.H. Beck Warszawa 2011

Wróć do zespołu
dr Agnieszka Sztoldman

dr Agnieszka Sztoldman

Adwokat

Doktor nauk prawnych, adwokat, prawnik procesowy z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów oraz doradztwie z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. W SMM Legal współkieruje Praktyką Własności Intelektualnej i Konkurencji. Od 2011 r. wspiera klientów wiodących kancelarii polskich oraz…

Doktor nauk prawnych, adwokat, prawnik procesowy z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów oraz doradztwie z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. W SMM Legal współkieruje Praktyką Własności Intelektualnej i Konkurencji.

Od 2011 r. wspiera klientów wiodących kancelarii polskich oraz międzynarodowych w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest specjalistką we własności intelektualnej i w kwestiach regulacyjnych w sektorze farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Doradza też w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych oraz suplementów diety, obrotem produktami leczniczymi, refundacją oraz produktami granicznymi. Jej doświadczenie obejmuje pracę z klientami z branż: farmaceutycznej, chemicznej, TMT, FMCG, retail oraz energetycznej.

Dr Agnieszka Sztoldman jest autorką ponad 50 publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego w tym pierwszej w Europie monografii w całości analizującej wyjątek Bolara w prawie patentowym. Jest absolwentką prawa oraz doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (styczeń 2017 r.). Wykłada prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Wróć do zespołu
Magdalena Michalska

Magdalena Michalska

Radca Prawny

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe. Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe,…

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe. Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe, umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt kodów źródłowych.

Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych oraz praw ochronnych na znaki towarowe przed krajowymi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przygotowuje polityki bezpieczeństwa i instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, przygotowuje umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, opiniuje umowy zawierające w sobie element przetwarzania danych osobowych.

Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2017 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych” na Instytucie Nauk Prawnych PAN. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych polskich kancelarii w Warszawie w dziale własności intelektualnej i procesów sądowych.

Autorka publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury cywilnej i ochrony danych osobowych.

Wróć do zespołu
Piotr Ruchała

Piotr Ruchała

Adwokat

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, o czyny nieuczciwej konkurencji i o nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, a także przy zawieraniu umów handlowych, w szczególności z zakresu technologii informatycznych.…

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, o czyny nieuczciwej konkurencji i o nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, a także przy zawieraniu umów handlowych, w szczególności z zakresu technologii informatycznych. Reprezentował klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego.

Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa zobowiązań. Przedstawiał na konferencjach naukowych referaty dotyczące prawa własności intelektualnej i prawnej problematyki obrotu dobrami kultury.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacje

"Własność nie tak oczywista", magazyn internetowy SEZON, 13 marca 2014
"ABC prawa autorskiego", magazyn internetowy SEZON, 19 kwietnia 2013

Wykłady / Zajęcia / Konferencje

"Postulat reglamentacji prawnej zawodu eksperta na rynku dzieł sztuki - uwagi de lege ferenda" na Studenckiej Konferencji Kół Naukowych "Reglamentacja" (8 grudnia 2011)

"ACTA a kultura. W poszukiwaniu nowego modelu ochrony praw autorskich i pokrewnych" na Studenckiej Konferencji Naukowej „Spór wokół ACTA - fakty i mity” (22 lutego 2012)

„Rynek dzieł sztuki: podstawowe zagadnienia prawno-ekonomiczne” dla KN Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”

„Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych z wykorzystaniem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-34/10 (Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV)” dla KN Prawa Medycznego „Lege Artis”

"Sztuka konserwatorska w świetle prawa autorskiego" dla KN Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”

Wróć do zespołu
Monika Ratajczak

Monika Ratajczak

Associate

Aplikantka radcowska. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka XXXII ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego. Stypendystka stypendium Miasta Poznania w ramach Programu "Akademicki i Naukowy Poznań". W trakcie studiów otrzymywała również stypendium rektora dla…

Aplikantka radcowska. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Laureatka XXXII ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego. Stypendystka stypendium Miasta Poznania w ramach Programu “Akademicki i Naukowy Poznań”. W trakcie studiów otrzymywała również stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zajmuje się przede wszystkim obsługą Klientów w zakresie prawa cywilnego (materialnego oraz procesowego), prawa własności intelektualnej, prawa mediów i reklamy, prawa ochrony konkurencji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii już w trakcie studiów.

Wróć do zespołu
Michał Wojtkowiak

Michał Wojtkowiak

Associate

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od stycznia 2017 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy…

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od stycznia 2017 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji. Interesuje się również prawnymi aspektami nowych technologii oraz prawem ochrony konsumentów.

Posiada kilkuletnie doświadczenie m.in. w zakresie egzekwowania naruszeń praw własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji, przygotowywania umów o stworzenie programów komputerowych i wdrożenie systemów informatycznych, opracowywania efektywnych modeli zarządzania prawami własności intelektualnej, jak również w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Uczestniczył także w przygotowywaniu szeregu badań typu due diligence z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego przygotowywanych dla Klientów z branży telekomunikacyjnej, bankowej oraz energetycznej.

Wróć do zespołu
Łukasz Dutkowski

Łukasz Dutkowski

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 roku aplikant adwokacki. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów, pracując w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. W codziennej pracy zajmuje się…

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 roku aplikant adwokacki.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów, pracując w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji, a także prawa zobowiązań.

Jego zainteresowania obejmują prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych oraz prawa autorskiego.

Wróć do zespołu
Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studium prawa brytyjskiego organizowane przez fundację Juris Angliae Scientia. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w…

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studium prawa brytyjskiego organizowane przez fundację Juris Angliae Scientia.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w czasie studiów, pracując w jednej z renomowanych polskich kancelarii prawnych.

Interesuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pracę magisterską poświęcił tematyce cywilnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

Posługuje się językiem angielskim.

Wróć do zespołu
Julia Lewandowska

Julia Lewandowska

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszego roku studiów, pracując w…

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszego roku studiów, pracując w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Poznaniu, jak również poznańskich kancelariach prawnych.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język niemiecki w stopniu podstawowym.

Wróć do zespołu