produkty

Intelektualna.pl
Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

Adwokat

Kierownik departamentu własności intelektualnej w SMM LEGAL Maciak Mataczyński. Doradza Klientom w sporach oraz transakcjach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa konkurencji. Rafał Sikorski doradzał m.in. w dużych projektach…

Kierownik departamentu własności intelektualnej w SMM LEGAL Maciak Mataczyński. Doradza Klientom w sporach oraz transakcjach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa konkurencji.

Rafał Sikorski doradzał m.in. w dużych projektach informatycznych zajmując się opracowywaniem kontraktów dotyczących eksploatacji oprogramowania komputerowego. Ponadto prowadził również negocjacje z podmiotami zarządzającymi tzw. patent pools oraz dysponentami patentów umożliwiających korzystanie ze standardów doprowadzając do zawarcia korzystnych umów licencyjnych dopasowanych do potrzeb indywidualnych Klienta. Wielokrotnie reprezentował Klientów w procesach o naruszenie praw własności przemysłowej  oraz praw autorskich.

Rafał Sikorski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w 1999 roku. W roku 2000 uzyskał tytuł LL.M in International Business Transactions na Central European Univeristy w Budapeszcie. W 2005 roku obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego. Odbył staż naukowy w Instytucie T.M.C. Assera w Hadze.

Jest autorem kilkudziesięcu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa konkurencji oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Obecnie jest współredaktorem serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

W ramach działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem związków prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk jak standaryzacja oraz działalność tzw. patent pools. Ponadto zajmuje się również problematyką określania prawa właściwego dla umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz naruszeń tychże praw.

Publikacje

FUNKCJONOWANIE ZASOBóW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ

Wydawnictwo C.H.Beck; Warszawa 2013

PRAWO WŁAŚCIWE DLA NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA RZYM II

w: Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, pod redakcją P. Grzegorczyka i K. Weitza; Wydawnictwo LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012

OCHRONA PRZED KONKURENCJĄ INTRA-TECHNOLOGY W UMOWACH TRANSFERU TECHNOLOGII W ŚWIETLE REGUŁ EUROPEJSKIEGO PRAWA KONKURENCJI

w: Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Tom II, (red.) K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, J. Kępiński, C.H. Beck Warszawa 2011

Wróć do zespołu
Piotr Ruchała

Piotr Ruchała

Adwokat

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, o czyny nieuczciwej konkurencji i o nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, a także przy zawieraniu umów handlowych, w szczególności z zakresu technologii informatycznych.…

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, o czyny nieuczciwej konkurencji i o nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, a także przy zawieraniu umów handlowych, w szczególności z zakresu technologii informatycznych. Reprezentował klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego.

Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa zobowiązań. Przedstawiał na konferencjach naukowych referaty dotyczące prawa własności intelektualnej i prawnej problematyki obrotu dobrami kultury.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Publikacje

"Własność nie tak oczywista", magazyn internetowy SEZON, 13 marca 2014
"ABC prawa autorskiego", magazyn internetowy SEZON, 19 kwietnia 2013

Wykłady / Zajęcia / Konferencje

"Postulat reglamentacji prawnej zawodu eksperta na rynku dzieł sztuki - uwagi de lege ferenda" na Studenckiej Konferencji Kół Naukowych "Reglamentacja" (8 grudnia 2011)

"ACTA a kultura. W poszukiwaniu nowego modelu ochrony praw autorskich i pokrewnych" na Studenckiej Konferencji Naukowej „Spór wokół ACTA - fakty i mity” (22 lutego 2012)

„Rynek dzieł sztuki: podstawowe zagadnienia prawno-ekonomiczne” dla KN Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”

„Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych z wykorzystaniem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-34/10 (Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV)” dla KN Prawa Medycznego „Lege Artis”

"Sztuka konserwatorska w świetle prawa autorskiego" dla KN Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren”

Wróć do zespołu
Michał Wojtkowiak

Michał Wojtkowiak

Associate

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od stycznia 2017 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy…

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od stycznia 2017 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji. Interesuje się również prawnymi aspektami nowych technologii oraz prawem ochrony konsumentów.

Posiada kilkuletnie doświadczenie m.in. w zakresie egzekwowania naruszeń praw własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji, przygotowywania umów o stworzenie programów komputerowych i wdrożenie systemów informatycznych, opracowywania efektywnych modeli zarządzania prawami własności intelektualnej, jak również w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Uczestniczył także w przygotowywaniu szeregu badań typu due diligence z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego przygotowywanych dla Klientów z branży telekomunikacyjnej, bankowej oraz energetycznej.

Wróć do zespołu
Łukasz Dutkowski

Łukasz Dutkowski

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 roku aplikant adwokacki. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów, pracując w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. W codziennej pracy zajmuje się…

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2018 roku aplikant adwokacki.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów, pracując w kancelarii świadczącej kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji, a także prawa zobowiązań.

Jego zainteresowania obejmują prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych oraz prawa autorskiego.

Wróć do zespołu
Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studium prawa brytyjskiego organizowane przez fundację Juris Angliae Scientia. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w…

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studium prawa brytyjskiego organizowane przez fundację Juris Angliae Scientia.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w czasie studiów, pracując w jednej z renomowanych polskich kancelarii prawnych.

Interesuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pracę magisterską poświęcił tematyce cywilnoprawnej ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

Posługuje się językiem angielskim.

Wróć do zespołu
Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Adwokat

Zajmuje się doradztwem transakcyjnym i doradztwem w obszarze inwestycji w działalność badawczo-rozwojową z udziałem środków publicznych oraz doradztwem spółkom publicznym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych. W dotychczasowej praktyce prowadził całościową obsługę…

Zajmuje się doradztwem transakcyjnym i doradztwem w obszarze inwestycji w działalność badawczo-rozwojową z udziałem środków publicznych oraz doradztwem spółkom publicznym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych.

W dotychczasowej praktyce prowadził całościową obsługę korporacyjną spółki z indeksu mWIG40 oraz doradzał spółkom notowanym na GPW w przedmiocie raportowania informacji poufnych. Doradzał klientom w transakcjach M&A oraz JV, a także związanych z nabyciem i zarządzaniem infrastrukturą przedsiębiorstwa. Doradzał w przedmiocie projektowania i negocjowania struktury służącej finansowaniu sprofilowanych projektów venture capital oraz projektów związanych z finansowaniem innowacyjnych produktów i usług, z udziałem środków publicznych. Ma doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych w spółkach sektorów regulowanych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 roku uzyskał wpis na listę adwokatów, jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Autor monografii „Statut spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem” (Difin 2014) oraz publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pracuje w języku angielskim, zna również język francuski.

Wróć do zespołu
dr Tomasz Lewandowski

dr Tomasz Lewandowski

Inspektor Ochrony Danych w SMM Legal. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych i publicznych. Pomaga klientom w dostosowaniu ich działalności do spełniania nowych obowiązków…

Inspektor Ochrony Danych w SMM Legal. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych i publicznych. Pomaga klientom w dostosowaniu ich działalności do spełniania nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie.

W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Sędzia międzynarodowych rund prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego im. Philipa Jessupa. Trener drużyn studenckich uczestniczących w konkursach typu moot court.

Tomasz Lewandowski realizuje projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską, często współpracując z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Laureat Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2013) oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014).

Pracuje w języku angielskim oraz posługuje się językiem francuskim. Zna podstawy języka litewskiego.

Wróć do zespołu
Ksenia Poczobut – Odlanicka

Ksenia Poczobut – Odlanicka

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła pracując w organizacjach kulturalnych w sektorze pozarządowym. Podczas studiów zdobywała doświadczenie…

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła pracując w organizacjach kulturalnych w sektorze pozarządowym. Podczas studiów zdobywała doświadczenie w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w reprezentacji procesowej w sprawach karnych i cywilnych, w tym dotyczących własności intelektualnej.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka związana z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz prawem cywilnym. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniu rozszerzonego zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Wróć do zespołu
Maciej Tulwin

Maciej Tulwin

Adwokat

Adwokat (2016), członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną klientów z branży nieruchomości, brokerów ubezpieczeniowych i branży mediów. Uczestniczył lub prowadził projekty związane z procesami łączenia spółek, w kompleksowych, przedsprzedażowych badaniach  due…

Adwokat (2016), członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną klientów z branży nieruchomości, brokerów ubezpieczeniowych i branży mediów. Uczestniczył lub prowadził projekty związane z procesami łączenia spółek, w kompleksowych, przedsprzedażowych badaniach  due dilligence spółek oraz nieruchomości. Zajmował się także bieżącym, kompleksowym doradztwem prawnym spółki publicznej radiofonii, zajmując się m.in. zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa prasowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów handlowych.
Maciej Tulwin jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Frederic G. Levin College of Law (University of Florida) oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także prawo na wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania na Université d’Orléans. W 2015 r. ukończył aplikację adwokacją przy Warszawskiej Izbie Adwokackiej.
Jego zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa mediów.
Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Wróć do zespołu
dr Miłosz Malaga LL.M.

dr Miłosz Malaga LL.M.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, jest również autorem publikacji naukowych dotyczących tej dziedziny. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie pracy doktorskiej dotyczącej swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej, obronionej w 2017 r. na Uniwersytecie…

Specjalizuje się w prawie gospodarczym Unii Europejskiej, jest również autorem publikacji naukowych dotyczących tej dziedziny.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie pracy doktorskiej dotyczącej swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej, obronionej w 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i finansowego (KU Leuven 2013, ukończonych z wyróżnieniem magna cum laude). Absolwent prawa (UAM 2012) i międzynarodowych stosunków gospodarczych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011). W ramach programu Erasmus odbył roczne studia prawa UE na Uniwersytecie w Gandawie.

Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z kancelariami prawnymi oraz pracując w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pracuje w języku angielskim.

Wróć do zespołu
Daria Wojciechowska LL.M. Eur.

Daria Wojciechowska LL.M. Eur.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie ochrony danych osobowych. Z Kancelarią SMM Legal współpracuje od 2019 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie we wrocławskich kancelariach oraz w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii doradzając…

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie ochrony danych osobowych. Z Kancelarią SMM Legal współpracuje od 2019 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie we wrocławskich kancelariach oraz w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii doradzając polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł LL.M. Eur. w europejskim i międzynarodowym prawie gospodarczym na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Na tym samym uniwersytecie ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Prawa Niemieckiego. Stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia w nauce. Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na studia podyplomowe.

Od stycznia 2019 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle włada językiem angielskim oraz niemieckim.

Wróć do zespołu