produkty

Intelektualna.pl

Powrót

Artykuł
10 11.2017
Artykuł
10.11.17

Zmiany dotyczące unijnych znaków towarowych

przez Anna Filipowska

Z dniem 1 października 2017 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące unijnych znaków towarowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniające rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego[1] weszło w życie już w dniu 23 marca 2016 r., ale z powodu opracowywania przepisów wykonawczych[2], część wprowadzanych zmian zaczęła obowiązywać dopiero wraz z początkiem października. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich.

Do największych zmian należy zniesienie wymogu graficznego przedstawienia unijnego znaku towarowego (ZTUE). Obecnie ZTUE można przedstawić w dowolnej formie, o ile będzie go można odtworzyć w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny (art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431).

Powyższa zmiana jest wynikiem przyjęcia zasady ochrony oznaczeń zgodnie z informacją zamieszczoną we wniosku o rejestrację (ang. what you see is what you get).

Tym samym zniesienie wymogu graficznego przedstawienia oznaczeń umożliwiło wprowadzenie dodatkowych rodzajów ZTUE – od 1 października br. zainteresowani mogą rejestrować również znaki ruchome, multimedialne (będące kombinacją obrazu i dźwięku) oraz hologramy.

Podsumowując, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian będzie można zarejestrować następujące rodzaje unijnych znaków towarowych: słowny, graficzny, przestrzenny, pozycyjny (umieszczony na produkcie w szczególny sposób), stanowiący wzór, będący kolorem bądź zestawieniem kolorów, dźwiękowy, ruchomy, multimedialny i holograficzny.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowej kategorii unijnego znaku towarowego - znaku certyfikującego Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 74a zmienionego Rozporządzenia Rady (UE) 207/2009 jest to oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są̨ w ten sposób certyfikowane. Znak ten będzie oznaczał, że dane towary lub usługi są poddawane kontroli właściciela znaku certyfikującego UE, niezależnie od tego, kto jest producentem bądź świadczącym usługi. Korzystającym ze znaku certyfikującego UE nie będzie jednak mógł być jego właściciel oraz znak ten nie może służyć do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów i usług.

Do wniosku rejestracyjnego znaku certyfikującego UE właściciel będzie musiał dołączyć regulamin jego używania zawierający opis towarów i usług nim oznaczanych, sposób ich badania, sposób używania znaku i przeprowadzania kontroli przez jego właściciela.  

Warto nadmienić, że w porządkach krajowych taka kategoria znaków towarowych istnieje już od dawna. W Polsce jest to wspólny znak towarowy gwarancyjny uregulowany w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Ponadto w ramach zmian proceduralnych wprowadzono instytucję przeniesienia unijnego znaku towarowego, która będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy unijny znak towarowy zostanie zgłoszony bez zezwolenia jego właściciela (art. 18 zmienionego Rozporządzenia Rady (UE) 207/2009). Dotychczas jedyną formą obrony właściciela było skorzystanie z procedury unieważnienia unijnego znaku towarowego. Nowe rozwiązanie jest więc dla właścicieli zdecydowanie korzystniejsze, bo umożliwia zarejestrowanie znaku na ich rzecz.

 

Inną ważną zmianą proceduralną jest wymóg zastrzeżenia pierwszeństwa w samym wniosku o rejestrację ZTUE, a nie jak dotychczas, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (art. 30 zmienionego Rozporządzenia Rady (UE) 207/2009).


[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego.

[2] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 i Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/1430.

Branża:

Innowacyjność

Powrót

Komentarze (0)
Dozwolone znaczniki: <b><i><br>